Čl. I. - Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky vydává Schanova s.r.o., se sídlem U Topíren 860/2, Praha 7 - 170 00, IČ: 24256960, DIČ: CZ24256960 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197491.

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi společností Schanova s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako "kupní smlouva"). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na workshopy v rámci České investiční akademie pořádané společností Schanova s.r.o., které se konají v Praze nebo Brně (dále jako "Workshopy"). 3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti společnosti Schanova s.r.o. jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Workshopy.

Čl. II. - Výhrada autorských práv a odpovědnosti za škodu


1. Veškeré propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Workshopu, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "autorský zákon"). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu společnosti Schanova s.r.o..

2. Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Workshopu nemusí vyjadřovat názor ani doporučení společnosti Schanova s.r.o. jako pořadatele Workshopu.

3. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Workshopu vyjadřují pouze jejich osobní názory na danou otázku, a že případné přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je výhradně na jejich riziko a odpovědnost. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Workshopu ani společnost Schanova s.r.o. nesenou žádnou odpovědnost za jejich věcnou správnost a žádným způsobem neodpovídají třetím osobám za případnou škodu, která by snad mohla vzniknout v souvislosti s využitím informací prezentovaných na Workshopu. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.

Čl. III. - Předmět koupě


1. Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na Workshop konaný v Praze nebo Brně, a to prostřednictvím webové stránky www.ceskainvesticniakademie.cz.

2. V ceně vstupenky je účast na Workshopu v Praze nebo Brně, propagační materiály a drobné občerstvení.

Čl. IV. - Realizace objednávky


1. Kupující uzavřením kupní smlouvy na Workshop prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se Workshopu zveřejněnými na webové stránce www.ceskainvesticniakademie.cz.

2. Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky na webové stránce www.ceskainvesticniakademie.cz.

3. Kupující je povinen objednávku vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.

4. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného Schanova s.r.o. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce.

5. Doručením potvrzení objednávky Schanova s.r.o. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro Schanova s.r.o. i kupujícího právně závaznou. Kupujícímu a Schanova s.r.o. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.

6. Schanova s.r.o. se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat kupujícímu odpovídající druh a počet vstupenek na Workshop, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující se uzavřením kupní smlouvy zavazuje uhradit kupní cenu nejpozději 2 dny před zahájením workshopu.

7. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si důkladně přečetl tyto smluvní podmínky a že je bezvýhradně akceptuje a přijímá.

8. Schanova s.r.o. upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Workshop nelze vrátit. Tímto ustanovením není dotčen článek VI. těchto obchodních podmínek.

9. Vstupenky získá každý účastník, který zaplatil celou částku za vybraný typ vstupenky. Vstupenka (daňový doklad o zaplacení) ve formátu PDF přijde účastníkovi do emailu několik dní před akcí. Touto vstupenkou (daňovým dokladem o zaplacení) se klient prokáže u vstupu na workshopu.

Čl. V. - Kupní cena a platební podmínky


1. Kupní cena na Workshop je uvedena v objednávkovém formuláři na webové stránce www.ceskainvesticniakademie.cz, a to vždy u každého workshopu.

2. Celková kupní cena bude kupujícímu vygenerována v závislosti na volbě druhu a množství vstupenek na Workshop v záložce "celkem k úhradě".

3. Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky Schanova s.r.o. neposkytuje.

4. Kupující hradí částku bankovním převodem. Schanova s.r.o. akceptuje platby bankovním převodem z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, Česká spořitelna, GE Money Bank, Sberbank, ČSOB. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

5. Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu obsahující veškeré zákonné náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.

6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. VI. - Stornování objednávky


1. Zruší-li kupující objednávku: do 14 dnů od zahájení workshopu, neúčtuje se žádný storno poplatek z ceny vstupného. Do 7 dnů od zahájení workshopu, činí stornovací poplatek 100% z ceny vstupného, poplatek lze použít jako kredit na některý z další workshopů. Do jednoho dne od zahájení workshopu, činí stornovací poplatek 100 % z ceny vstupného.

Čl. VII. - Závěrečná ustanovení


1. Smluvní vztah mezi Schanova s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky www.ceskainvesticniakademie.cz, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na Workshop uzavřené od tohoto dne.